1. Identificació del responsable de la XOIC

XOIC és una iniciativa col·lectiva co-produïda a través de la cooperativa femProcomuns SCCL amb NIF F67139550 i domicili al carrer Providència 42, 08024 Barcelona, que actua com a titular, dinamitzadora i gestora del domini web XOIC.coop i subdominis. Per claredat, en aquest document el terme «XOIC» es refereix al projecte Xarxa Oberta per la Internet de les Coses.

Les dades de contacte de la persona Delegada de Protecció de Dades són: contact@femprocomuns.coop

2. Definicions

2.1 Usuària

Usuària és qualsevol persona que connecti amb un dels webs o sistemes de la XOIC. Hi ha dos tipus d’usuàries del XOIC: usuàries que són persones físiques i usuàries que són persones jurídiques, que gestionen un Col·lectiu i Serveis dins de l’entorn de XOIC.

2.2. Sòcia

Dels dos tipus d’usuàries hi ha dos subgrups: les que s’han associat a la cooperativa per ser co-propietàries i les que no. La missió de la XOIC és cooperativitzar-ne l’ús i convidar totes les usuàries a fer-se sòcies de consum. Una Sòcia és una persona usuària que ha fet el salt i s’ha esdevingut sòcia de consum de la cooperativa femProcomuns.

2.3. Serveis

Els serveis que la XOIC ofereix inclouen els serveis digitals de plataformes online.

Dins de l’entorn XOIC hi ha dos tipus de serveis: serveis gratuïts i a disposició de tota la comunitat d’usuàries, i serveis de pagament.
La XOIC busca facilitar al màxim de gent l’ús dels serveis gratuïts per afavorir que s’adonin que poden recuperar el control sobre les seves dades.

2.4. Informació privada i pública

Dins dels diferents serveis, les usuàries poden decidir sobre la privacitat de la seva informació, i si la volen mantenir en privat, compartir-la amb altres persones o fer-la pública. En aquest darrer cas la informació es considera «informació pública» i no es protegeix de la mateixa manera que les dades personals i privades.

2.5. Programari lliure

El programari lliure és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat per qualsevol persona sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

2.6. Llicències lliures

Donat que les lleis de propietat intel·lectual i industrial per defecte converteixen la informació en propietat exclusiva, el moviment de programari lliure va construir acords legals estàndards per facilitar la compartició del coneixement, que es coneixen sota el nom de «Llicències lliures». La definició precisa i les llicències que es consideren lliures es poden consultar a http://freedomdefined.org/. Cada programari lliure es regeix per les seves pròpies normes definides a la llicència.

2.7. Quotes

Es refereix al preu dels serveis que una usuària contracta amb la XOIC.

2.8. Contribucions voluntàries

Les sòcies poden fer contribucions voluntàries, en forma de donació, per donar suport al projecte.

2.9. Aportació al capital social

Per fer-se sòcia, una usuària llegeix i accepta els Estatuts de la cooperativa i fa una aportació única i retornable al capital social de la cooperativa femProcomuns, del 10€ o més com a aportació voluntària.

2.10. Espai d’emmagatzematge

És l’espai d’emmagatzematge al núvol contractat per la usuària.

2.11. Canals de suport

La XOIC ofereix un conjunt de serveis per facilitar l’experiència d’usuària i que anomenem canals de suport, i que són per exemple el suport comunitari entre les usuàries, documentació tècnica, un tracker d’incidències, i fins a un helpdesk de suport individual.

3. Alta de sòcia

Per formar part i utilitzar els serveis de la XOIC cal fer-se sòcia de consum de la cooperativa femProcomuns; això també et dóna vot a la seva assemblea i accés a canals de participació per a persones usuàries. Fer-se sòcia requereix una aportació única i retornable de 10€ al capital social i acceptar l’objecte social que podeu consultar en els Estatuts de femProcomuns. Per contractar els serveis cal adreçar-se a la pàgina web https://xoic.coop, i omplir dos formularis: 1) en el primer es demana l’alta de sòcia i després 2) en el segon es demana l’alta del servei i es cobra una quota periòdica (de servei) i una possible contribució voluntària (una donació).

Un cop efectuada l’alta, l’equip de la XOIC procedirà a confirmar-la a través del correu electrònic indicat per la usuària.

4. Forma de pagament

Les aportacions de capital social, les quotes de servei i les contribucions voluntàries estan expressades en la moneda euro i es realitzaran mitjançant domiciliació bancària:

femProcomuns presentarà un rebut a l’entitat bancària de la Usuària que vol esdevenir Sòcia per l’import corresponent de l’aportació al capital social i les quotes de serveis i/o voluntàries que hagi triat. Amb l’acceptació d’aquestes condicions, la Usuària mostra el seu consentiment per al deute domiciliat perquè el banc efectuï el càrrec al compte de pagament facilitat en el formulari d’alta. Sobre la base d’aquest consentiment donat per la Usuària, femProcomuns inicia l’operació de pagament.

En cas de sol·licitud de reemborsament, aquesta s’haurà de realitzar dins les vuit setmanes següents a la data de càrrec en compte.

5. Propietat intel·lectual

La Llei de Propietat Intel·lectual fa que per defecte les persones autores d’una obra tinguin drets exclusius sobre ella. A la XOIC ho volem fer al revés: per defecte tot el coneixement generat i publicat com a informació pública en els serveis  gratuïts i a disposició de tota la comunitat d’usuàries, es considera publicat sota llicències lliures – si no es manifesta explícitament el contrari. En concret fem servir les llicències que mencionem a continuació.

 • A totes les obres i contribucions fetes públiques dins dels serveis gratuïts que no tenen especificades restriccions en l’ús o llicències específiques, s’aplica la següent llicència per cada tipologia d’obra:

  • programari: Affero General Public License v3 o superior

  • continguts: Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 30-ES

  • dades: Open Domain Commons Public Domain Dedication License https://opendatacommons.org/licenses/pddl/

  • dissenys industrials: CERN Open Hardware License

 • La informació compartida i feta pública requereix reconeixement d’autoria, de tal manera que altres usuàries poden contribuir a la seva millora, ampliació i manteniment i que es faciliti la construcció col·lectiva de coneixement amb el respecte per les contribucions de les persones.

 • No obstant això, els logotips, noms comercials, marques o qualsevol altre signe propietat de tercers titulars, queden exclosos d’aquesta llicència d’ús.

La usuària, en contractar amb XOIC, accepta la política de propietat intel·lectual del projecte i per tant del servei.

Qualsevol contingut compartit que pertanyi a autores que no siguin usuàries del projecte XOIC és protegit per les normes de protecció intel·lectual que hagin escollit, i no estan sotmeses a aquestes condicions. Les usuàries són responsables en aquest cas de respectar les normes de propietat intel·lectual, i principalment l’autoria i la llicència sobre la base de la qual tenen dret a compartir-lo.

Normativa corresponent a la propietat intel·lectual https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555968&action=fitxa.

6.- Obligacions i responsabilitats de la Usuària

La Usuària es compromet a comunicar a XOIC, en crear el seu compte i l’alta de sòcia les seves dades de contacte exactes i mantenir-les actualitzades per tal que XOIC pugui mantenir un canal de comunicació amb ella.

La Usuària és l’única responsable de les contrasenyes necessàries per a l’ús dels serveis, així com del seu emmagatzematge.

La Usuària assumeix íntegrament les conseqüències en cas de pèrdua o robatori de les seves contrasenyes.

La Usuària és responsable dels continguts publicats en els servidors, siguin en serveis gratuïts o de pagament, així com de les comunicacions que realitza a través dels mateixos. Per això es compromet a fer-ne un ús responsable i assumeix totes les responsabilitats derivades de les seves publicacions.

7.- Limitació de responsabilitat de XOIC

La XOIC és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als continguts, productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que les usuàries puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

La XOIC es compromet a efectuar operacions de manteniment, actualització i millora de les infraestructures. En cas que aquestes operacions impliquin una interrupció temporal del servei, la XOIC es compromet a avisar les usuàries.

En cap cas la Usuària podrà reclamar a la XOIC cap remuneració per pèrdues directes o indirectes, personals o comercials, derivades d’aquesta interrupció.

La XOIC no té responsabilitat per danys en el hardware en cap dels serveis oferts.

En cas d’incidències produïdes en un centre de processament de dades de tercers, la XOIC utilitzarà totes les garanties ofertes per l’empresa propietària del centre de processament de dades a favor de la Usuària.

En cap cas la Usuària podrà reclamar responsabilitats a la XOIC en cas d’incendi, explosió, fallada de les xarxes de transmissió, enderrocament de les instal·lacions, epidèmia, terratrèmol, inundació, averia elèctrica, guerra, vaga, boicot o qualsevol altra circumstància de força major.

La XOIC no és responsable del mal ús dels serveis oferts per part de la Usuària, que no tindrà dret a cap indemnització en cas d’haver actuat amb negligència.

La XOIC no és responsable dels danys provocats per falta, negligència o omissió de tercers sobre els quals la XOIC no té cap poder de control o vigilància.

És responsabilitat de la Usuària prendre totes les mesures necessàries per salvaguardar la integritat de les seves dades.

La XOIC no és responsable de la destrucció total o parcial de la informació transmesa o emmagatzemada com a conseqüència d’errors directa o indirectament imputables a la Usuària o els seus col·laboradors. En cas de fallada del servei per falta establerta en contra de la XOIC, queden expressament exclosos els danys indirectes tal com perjudici comercial, pèrdua de comandes, pèrdua de beneficis o de clients.

La suma dels danys i interessos que poguessin ser posats a càrrec de la XOIC, en cas que la seva responsabilitat es veiés compromesa, estarà limitada a la suma efectiva pagada per la Usuària a la XOIC pel període considerat o facturat a la Usuària per la XOIC.

8.- Sobre aquestes condicions

Totes les notificacions, requeriments, citacions i altres comunicacions que s’hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents condicions, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions en tota la resta, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

La XOIC procedirà a l’actualització d’aquestes condicions quan ho consideri oportú o es produeixin canvis en el marc jurídic. Aquestes es faran sempre prèvia notificació a les usuàries.

9.- Jurisdicció i llei vigent

Aquest acord es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis aplicables a Catalunya. Les parts es sotmeten a les normes comunes de la jurisdicció.

Última actualització: novembre 2019