1. Identificació del responsable del tractament de dades

En el marc de la seva contractació será la Responsable del tractament de dades la cooperativa femProcomuns. CommonsCloud és una iniciativa col·lectiva co-produida a través de la cooperativa femProcomuns SCCL amb NIF F67139550 i amb domicili al carrer Providència 42, 08024 Barcelona, que actua com a titular, dinamitzadora i gestora del domini web CommonsCloud.coop i subdominis. Per claredat, en aquest document amb el terme «CommonsCloud» es refereix al projecte col·lectiu CommonsCloud.

Les dades de contacte de la persona Delegada de Protecció de Dades són: legal@commonscloud.coop.

2. Una qüestió d’ètica

CommonsCloud està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal de les Usuàries dels serveis de Internet. Busquem les millors maneres perquè les Usuàries puguin recuperar el control sobre les seves dades i mantenir l’anonimat quan així ho prefereixen. Convidem a les Usuàries a reflexionar sobre aquestes condicions i aportar millores en l’Agora CommonsCloud.

3. Protecció de les dades

Les dades de caràcter personal proporcionades per l’Usuària, seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons la norma vigent, amb les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers.

La base jurídica del tractament de dades personals és: a) quan l’usuària sigui una persona física, el consentiment i/o execució del contracte quan l’interessat sigui part del mateix, i b) quan l’usuària representa a una persona jurídica, el consentiment i/o, en relació amb les dades de les persones de contacte, l’interès legítim. En aquest últim cas, l’Usuària es compromet a informar a les persones de contacte del contingut d’aquesta clàusula.

CommonsCloud intenta reduir l’accés a les dades personals amb les mesures tècniques a la seva disposició. Així les entitats que contracten serveis dedicats podran autogestionar-se de manera que els tecnics de CommonsCloud només accedeixen a la part de manteniment dels serveis però no a les dades, salvat que l’Usuària reclama explícitament fer una intervenció en el seu servei.

4. Cessió de dades

Les dades podran ser tractades per les següents entitats col·laboradores: les entitats que co-produeixen el CommonsCloud, entitats col·laboradores de femProcomuns i proveïdors de serveis d’Internet necessaris en la producció dels serveis. Aquestes han de signar un acord per processament de dades amb la Responsable del Tractament de Dades. En cap cas es comparteix amb altres parts sense el consentiment de l’Usuària.

5. Finalitats

Les dades personals facilitades a CommonsCloud s’utilitzaran per a:

  1. Possibilitar el manteniment, desenvolupament i gestió de la relació negocial formalitzada per la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest Lloc Web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui aquesta relació negocial i, una vegada finalitzada, durant els terminis de conservació i prescripció de responsabilitat legalment previstos.

  2. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuària. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.

  3. Mantenir informat a l’Usuària, fins i tot per mitjans electrònics, de productes, serveis i novetats de CommonsCloud. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins el moment que l’Usuària retiri el seu consentiment. Si l’Usuària consenteix el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat haurà de marcar la casella habilitada a tal efecte en aquest Lloc Web.

  4. En cas d’enviament de curriculum mitjançant aquest Lloc Web les dades facilitades per l’Usuària es tractaran per atendre la seva sol·licitud laboral i, en el seu cas, permetre-li un lloc de treball a CommonsCloud. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins que l’Usuària revoqui el seu consentiment o transcorreguts 24 mesos des de la seva recepció.

6. Drets ARCO+PL de la Usuària

L’Usuària podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació o portabilitat mitjançant correu electrònic dirigit a la Responsable de Protecció de Dades a través del correu electrònic legal@commonscloud.coop.

En els tractaments la legitimació dels quals es basi en el consentiment, l’Usuària té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. L’Usuària tindrà dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control. Li informem que no facilitar la informació sol·licitada pot implicar la impossibilitat de formalitzar o donar compliment a l’objecte del contracte.

Li recordem que en qualsevol cas vosté te dret a presentar una reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). A més, son aplicables a aquest compromís de protecció de dades les regles generals de jurisdicció aplicables a la de Protecció de dades personals.